دوره و شماره: دوره 15، شماره 55، شهریور 1394 
بررسی و نقد دیدگاه صاحبان تفسیر المنار درباره‌ی قاعده‌ی بلاکیف

صفحه 133-158

10.22099/jrt.2015.3178

عبدالله میراحمدی؛ نصرت نیل ساز؛ نهله غروی نایینی؛ کاوس روحی برندق


بررسی و نقد دیدگاه صاحبان تفسیر المنار دربارۀ قاعدۀ بلاکیف

10.22099/jrt.2021.14175.1251

عبدالله میراحمدی؛ نصرت نیل‌ساز؛ نهله غروی نائینی؛ کاوس روحی برندق