اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی نویسندگان، داوران و نشریه (سردبیر، هیأت تحریریه، مدیر داخلی)  

فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز به منظور حفظ و گسترش اصول اخلاقی نگارش آثار علمی و رعایت حقوق محققان و نویسندگان مقالات، در راستای انتشار اطلاعات درست و اصیل علمی، ضمن در نظر داشتن اصول اخلاقی جهت نویسندگان، وظایف و اصول اخلاقی نیز برای داوران و نشریه (سردبیر، اعضای هیأت تحریریه و مدیر داخلی) به شرح زیر در نظر گرفته است؛ این اصول برگرفته ازاصول و ضوابط کمیته اخلاق بین المللی نشر (COPE) پیروی می کند:

 

نویسندگان، داوران، سردبیران و اعضای هیأت تحریریه به منظور آشنایی بیشتر با قوانین و منشور اخلاقی مجلات می توانند به سایت کمیته اخلاق در انتشارات(Committe on Publication Ethics) مراجعه نمایند.

اصول اخلاقی و تعهدات نویسندگان:

 1. مقاله باید در زمینه تخصصی فصلنامه باشد و حاصل کار تحقیقاتی نویسندگان.
 2. مقاله‌های مستخرج از پایان‌نامه باید همراه با نام استاد راهنما و یا اجازه کتبی وی همراه باشد.
 3. همه نویسندگان باید مسؤولیت مطالب مندرج در مقاله را با امضای فرم تعهد نامه و ارسال آن به همراه مقاله، تأیید نمایند.
 4. صداقت علمی در نگارش یافته‌ها و نتایج. هر گونه استفاده از منابع دیگر باید با قید منبع صورت پذیرد.
 5. مقاله یا قسمتی از آن نباید قبلاًً در هیچ نشریه یا مجموعه مقالات همایشی به چاپ رسیده باشد.
 6. محتوای مقاله باید اصالت داشته باشد و تمامی اصول مربوط به پرهیز از سرقت علمی – ادبی را رعایت کرده باشد.
 7. مقاله نباید همزمان برای چندین نشریه ارسال گردد. نویسنده هم‌چنین تعهد اخلاقی دارد که تا پایان روشن شدن وضعیت مقاله در این فصلنامه از ارسال آن به سایر مجلات خودداری نماید.
 8. حذف و اضافه کردن و یا تغییر ترتیب نام نویسندگان و تغییر نویسنده مسؤول مکاتبات بعد از پذیرش نهایی مجاز نمی‌باشد مگر با نامه کتبی کلیه نویسندگان و تأیید هیأت تحریریه.
 9. برای رعایت محرمانه بودن فرآیند ارزیابی، نویسنده(گان) باید از نوشتن هرگونه مطلبی که باعث شناسایی آنان گردد خودداری نمایند.
 10. نویسنده باید در مقاله خود از هرگونه تبعیض نژادی، قومی، جنسیتی و سیاسی پرهیز نماید.

 

اصول اخلاقی داوران:

 1. عدم پذیرش داوری مقاله در صورت عدم تناسب موضوع مقاله با تخصص داور.
 2. سرعت عمل داشتن در اعلام پذیرش داوری و سپس انجام داوری در زمان تعیین شده نشریه.
 3. داوری مستند و منصفانه و ارزیابی دقیق و سازنده و صادقانه.
 4. توجه دقیق به منابع و ارجاعات و سایر پیوست‌ها.
 5. ملزم به محرمانه نگه داشتن اطلاعات موجود در مقاله.
 6. رعایت اصول اخلاقی در ارایه نقطه نظرات (پرهیز از به کار بردن الفاظ و جملات غیر اخلاقی).
 7. عدم در اختیار قراردادن مقاله جهت داوری به سایرین بدون مجوز سردبیر فصلنامه.

 

اصول اخلاقی نشریه:

 1. سردبیر و اعضای هیأت تحریریه باید حفظ نشریه و ارتقای کیفیت آن را هدف اصلی خود قرار دهند.
 2. تعیین داوران شایسته با توجه به زمینه تخصصی آنان در ارتباط با موضوع مقاله.
 3. رعایت حق تکثیر و اقتباس از سایر آثار ادبی و نیز حق نویسندگان در هنگام انتشار.
 4. محرمانه نگه داشتن اطلاعات شخصی نویسندگان و ثبت و آرشیو اسناد داوری مقالات تا مدت معین.
 5. تصمیم گیری منصفانه درباره مقالات بدون توجه به نژاد، جنس، مذهب، قوم، شهروندی و عقاید سیاسی نویسندگان و صرفاً بر اساس کیفیت علمی مقاله.
 6. التزام به بررسی و تعیین تکلیف تمامی مقالات در مدت زمان تعیین شده.
 7. صدور به موقع گواهی پذیرش و چاپ مقالات پس از انجام تمامی مراحل داوری بر اساس تاریخ پذیرش نهایی مقاله.
 8. انجام ارزیابی مقالات بدون اطلاع داوران از مشخصات نویسندگان و نیز ناشناس بودن داوران نزد نویسندگان.
 9. جویا شدن نظرات نویسندگان، خوانندگان و داوران مجله در مورد بهبود سیاست‌های انتشاراتی و کیفیت شکلی و محتوایی مجله به صورت مستمر.
 10. فصلنامه در رد و یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله‌های دریافتی آزاد است.