اعضای هیات تحریریه

سردبیر

قاسم کاکایی

فلسفه و حکمت اسلامی استاد دانشکده الاهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز

kakaie.com
gkakaierose.shirazu.ac.ir
071-36281000

دبیر تخصصی اجرایی

عبدالعلی شکر

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار دانشگاه شیراز

ashokrrose.shirazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

غلامحسین ابراهیمی دینانی

فلسفه و کلام اسلامی و عرفان استاد دانشگاه تهران

andishehrose.shirazu.ac.ir

غلامرضا اعوانی

فلسفه و عرفان استاد دانشگاه شهید بهشتی

aavaniirip.ir

شهرام پازوکی

فلسفه و عرفان استاد پژوهشکده حکمت و فلسفه ایران

pazoukiirip.ir

محمدمهدی جعفری

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه شیراز

smjafarirose.shirazu.ac.ir

محسن جوادی

فلسفه و کلام استاد دانشگاه قم

moh_javadiyahoo.com

ویلیام چیتیک

عرفان اسلامی استاد دانشگاه دولتی نیویورک

williamchittickstonybrook.edu

علی محمد ساجدی

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار دانشکده الاهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز

drsajediyahoo.com

عبدالرسول کشفی

فلسفه و کلام دانشیار دانشگاه تهران

akashfiut.ac.ir

سید حسین نصر

فلسفه و عرفان اسلامی استاد دانشگاه جورج واشنگتن

shnasrgwu.edu
Id:0000-0002-4294-47

محمدیوسف نیری

ادبیات عرفانی استاد دانشگاه شیراز

nayyerihafez.shirazu.ac.ir

مدیر داخلی

فاطمه راستی

تست

frasti60gmail.com