داوران

 فهرست داوران همکار این فصلنامه به شرح جدول زیر است.

این فصلنامه همیشه قدردان زحمات این بزرگواران است.

ردیف

نام

نام خانوادگی داور

محل خدمت

1

اسداله

آژیر

دانشگاه رازی

2

عباس

احمدی سعدی

دانشگاه آزاد اسلامی فارس

3

محمد علی

اخگر

دانشگاه آزاد اسلامی فارس

4

امید

ارجمند

دانشکده الهیات دانشگاه شیراز

5

علی

ارشد ریاحی

دانشگاه اصفهان

6

مهدی

افتخار

دانشگاه سمنان

7

رضا

اکبری

تهران- دانشگاه امام صادق(ع)

8

مهدی

امامی جمعه

دانشگاه اصفهان

9

محسن

ایزدی

دانشگاه قم

10

منصور

ایمانپور

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

11

مریم

باروتی

تهران- دانشگاه تربیت مدرس

12

نعمت الله

بدخشان

دانشکده الهیات دانشگاه شیراز

13

حسن

بلخاری قهی

پردیس هنر دانشگاه تهران

14

شهرام

پازوکی

مؤسسه حکمت و فلسفه ایران

15

طیبه

توسلی

دانشگاه تهران

16

مجتبی

جاویدی

دانشکده الهیات دانشگاه شیراز

17

محبوبه

جباره ناصرو

دانشگاه آزاد اسلامی فارس

18

محسن

جوادی

دانشگاه قم

19

عباس

جوارشکیان

دانشگاه مشهد

20

حمید

حاجیان پور

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز

21

صبورا

حاجی علی اورک پور

دانشکده الهیات دانشگاه شیراز

22

سید مرتضی

حسینی شاهرودی

دانشگاه مشهد

23

لاله

حقیقت

دانشکده الهیات دانشگاه شیراز

24

زهرا

خزاعی

دانشگاه قم

25

مهدی

دهباشی

دانشگاه اصفهان

26

سید محمدعلی

دیباجی فره وشانی

دانشگاه تهران – پردیس قم

27

غلامرضا

ذکیانی

تهران- دانشگاه علامه طباطبایی و رییس انجمن حکمت و فلسفه ایران

28

فروغ السادات

رحیم پور

دانشگاه اصفهان

29

علی

رحیمی

حوزه علمیه شیراز

30

مرتضی

رحیمی

دانشکده الهیات دانشگاه شیراز

31

منصوره

رحمانی

دانشکده الهیات دانشگاه شیراز

32

سعید

رحیمیان

دانشکده الهیات دانشگاه شیراز

33

مسعود

رهبری

دانشگاه اصفهان

34

کاوس

روحی برندق

دانشگاه تربیت مدرس

35

عبدالرحیم

رئوفت

دانشکده الهیات دانشگاه شیراز

36

الهه

زارع

دانشگاه مشهد

37

سیدمحمدهادی

زبرجد

دانشکده الهیات دانشگاه شیراز

38

علی محمد

ساجدی

دانشکده الهیات دانشگاه شیراز

39

عزیزاله

سالاری

تهران- دانشگاه صدا و سیما

40

سید علی

سراج

تهران – دانشگاه پیام نور

41

محمدجواد

سلمانپور

دانشکده الهیات دانشگاه شیراز

42

سید مسعود

سیف

قزوین- دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

43

محمدتقی

شاکر

قم – پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)

44

غلامرضا

شاملی

اصفهان

45

محمد

شریفانی

مدیر معارف اسلامی دانشگاه های آزاد کشور

46

شایسته

شریعتمداری

دانشگاه آزاد اسلامی فارس

47

محمدسجاد

شیرودی

قم – پژوهشگاه امام صادق(ع)

48

عبدالعلی

شکر

دانشکده الهیات دانشگاه شیراز

49

محمدجواد

شمس

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ص)

50

علی اکبر

صیاد کوه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز

51

محمدباقر

عباسی

دانشکده الهیات دانشگاه شیراز

52

حسن

عباسی حسین آبادی

دانشگاه پیام نور تهران

53

مرتضی

عرفانی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

54

علیرضا

فارسی نژاد

دانشکده الهیات دانشگاه شیراز

55

علی رضا

فاضلی

دانشگاه یاسوج

56

زهرا

قاسم نژاد

دانشکده الهیات دانشگاه شیراز

57

قاسم

کاکایی

دانشکده الهیات دانشگاه شیراز

58

عبدالرسول

کشفی

دانشگاه تهران

59

مهدی

کمپانی زارع

دانشگاه آزاد اسلامی فارس

60

سعید

گراوند

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

61

الهام

محمدزاده

دانشگاه بجنورد

62

حمید

محمودیان

دانشگاه آزاد اسلامی فارس

63

امرالله

مختاری

معاون آموزشی دفتر نهاد مقام معظم رهبری در استان فارس

64

رضا

نیرومند

دانشگاه بجنورد

65

محمدیوسف

نیری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز

66

عبدالرسول

هادیان

دانشگاه مطالعات تطبیقی قرآن شیراز

67

هادی

وکیلی

تهران- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی