فرایند پذیرش مقالات

مقالات ارسالی توسط نویسندگان پس از دریافت از طریق سامانه مجله، در دستور کار جلسه هیئت تحریریه قرار گرفته، در صورت تأیید برای سه داور ارسال خواهد شد. پس از دریافت نظرات داوران در صورت تأیید مقاله، نظرات داوران برای نویسنده ارسال خواهد شد. نویسنده مقاله اصلاح شده را ظرف مدت سه هفته برای دفتر فصلنامه ارسال خواهد کرد. مقاله اصلاح شده مجدداً در جلسه هیئت تحریریه مطرح و پس از تأیید اصلاحات، برای داور نهایی ارسال خواهد شد. در صورت تأیید داور نهایی مقاله پذیرش دریافت خواهد کرد. در این مرحله نویسنده باید فرم پذیرش را تکمیل نموده، همراه با موارد درخواستی به دفتر فصلنامه ارسال نماید تا مقاله در نوبت چاپ قرار گیرد.