تماس با ما

نشانی دفتر فصلنامه: شیراز، مجتمع دانشگاهی ارم، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، کدپستی 7194584759، صندوق پستی1119

 تلفن: (071) 36134288 و 36460377 و 36134549

دورنگار: (071) 36460377

email: andisheh@rose.shirazu.ac.ir


CAPTCHA Image