دوره و شماره: دوره 15، شماره 56، آذر 1394 
مقایسه‌ی نظریه‌ی اعتمادگرایی آلستون و پلانتینگا (با تأکید بر باورهای دینی)

صفحه 101-124

10.22099/jrt.2015.3281

اکرم عسکرزاده مزرعه؛ سیدعلی علم الهدی؛ جلال پی‌کانی؛ سعید رحیمیان