دوره و شماره: دوره 15، شماره 54، خرداد 1394 
تبیین و نقد چیستی فضیلت از منظر لیندا زاگزبسکی

صفحه 1-28

10.22099/jrt.2015.2985

محمد حسین‌زاده یزدی؛ محمد لگنهاوزن؛ مهدی شکری