دوره و شماره: دوره 15، شماره 57، بهمن 1394 
«افلاطون الاهی»؛ تفسیر الهیاتی پروکلوس از گفت‌وگوهای افلاطون×

صفحه 89-114

10.22099/jrt.2016.3665

رضا کورنگ بهشتی؛ سعید بینای مطلق؛ علی کرباسی زاده اصفهانی