دوره و شماره: دوره 21، شماره 81، اسفند 1400 
پیشگامی قطب الدین رازی در طرح نظریه اصالت وجود و اعتباریت ماهیت

صفحه 77-102

10.22099/jrt.2021.41867.2552

مرتضی طباطبائیان نیم آورد؛ محمد مهدی مشکاتی؛ عبد الرسول عبودیت