دوره و شماره: دوره 21، شماره 80، آبان 1400 
نقد نظریه‌ی تحول عام در معرفت دینی از منظر آیت‌الله جوادی‌آملی

صفحه 1-26

10.22099/jrt.2021.40751.2487

هدایت الله برومند؛ فهیمه شریعتی؛ محمد جواد عنایتی راد؛ عباس جوارشکیان