دوره و شماره: دوره 21، شماره 79، شهریور 1400 
بدن، مراتب و ویژگی‌های آن از دیدگاه حکمت متعالیه

صفحه 105-128

10.22099/jrt.2021.40330.2469

سمیه واسعی؛ عباس جوارشکیان؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی