دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، آبان 1391، صفحه 1-198