دوره و شماره: دوره 12، شماره 43، مرداد 1391، صفحه 1-171 
بررسی دلایل وجودشناختی الاهیات سلبی

صفحه 27-54

10.22099/jrt.2013.1161

سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ فاطمه استثنایی