دوره و شماره: دوره 12، شماره 42، اردیبهشت 1391، صفحه 1-138