دوره و شماره: دوره 11، شماره 39، مرداد 1390، صفحه 1-162