دوره و شماره: دوره 11، شماره 38، اردیبهشت 1390، صفحه 1-198