دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، آبان 1390، صفحه 1-164