دوره و شماره: دوره 23، شماره 89، اسفند 1402، صفحه 3-133 
مولفه های حکمت مشرقی ابن سینا به روایت ابن طفیل

صفحه 71-92

10.22099/jrt.2024.48891.2964

عرفان غلامی گلباغی؛ نادیا مفتونی؛ قاسمعلی کوچنانی


بررسی تطبیقی مسئله شر از دیدگاه سی اس لوئیس و شهید مطهری

صفحه 113-133

10.22099/jrt.2023.48519.2937

احمد مینائی؛ عباس عباس زاده؛ قربانعلی کریم زاده قراملکی