بررسی تطبیقی مسئله شر از دیدگاه سی اس لوئیس و شهید مطهری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه دین، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران .

2 استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

سی اس لوئیس و شهید مطهری دو متفکر موحدی هستند که تلاش کرده اند تا راه حلی برای مسئله شر ارائه دهند. سی اس لوئیس یکی از مدافعان مسیحیت، تلاش کرده با اصلاح معنای مفاهیمی همچون قدرت مطلق، خیرخواه مطلق و سعادت بشری معضل مسئله شر را حل نماید. او همچنین با ارائه ی تئودیسه بلندگو که مبتنی بر فواید تربیتی شرور است، وجود شرور را توجیه می کند. لوئیس راه حل عملی را نیز برای مسئله شر مطرح می کند. استاد مطهری نیز با تحلیل ماهیتی شرور و عدمی و نسبی دانستن آن همچنین توجیه شرور با استفاده از فواید تربیتی شرور، ایرادات وارده بر عدل الهی را رد می کند. او همچنین شرور را لاینفک از ساختار جهان می داند. یافته های تحقیق نشان می دهد که نظریه لوئیس به صورت کلی برمبنای آموزه هبوط است که باعث اشکالات اساسی در نظریه او می‌شود از این رو پاسخ استاد مطهری موفق تر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. کتاب مقدس.
 2. پترسون، مایکل (1393). خداوند و شر. (ترجمه‌ی رستم شامحمدی). سمنان: دانشگاه سمنان.
 3. پلانتینجا، آلوین (1397). فلسفه دین: خدا، اختیار و شر. (ترجمه: محمد سعیدی­مهر، چاپ چهارم). قم: کتاب طه.
 4. پورمحمدی، نعیمه (1399). درباره شر: ترجمه مقالات برگزیده در فلسفه و الاهیات شر (چاپ سوم). قم: کتاب طه.
 5. کریم زاده قراملکی، قربانعلی (1392). مسئله‌ی شر در حکمت و شریعت. تبریز: دانشگاه تبریز.
 6. لوئیس، سی اس (1399). ادراک یک اندوه. (ترجمه‌ی طاها صفری). تهران: گلگشت.
 7. مطهری، مرتضی (1385). بیست گفتار (چاپ بیستم). تهران: صدرا.
 8. مطهری، مرتضی (1396). عدل الهی (چاپ چهل و هشتم). تهران: صدرا.
 9. مطهری، مرتضی (1379). مجموعه آثار (چاپ هفتم). تهران: صدرا.
 10. ناصری، ذولفقار (1399). رویکرد­های رقیب در مسئله‌ی شر، بانگاهی به آرای بریان دویس. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 11. ویلنبرگ، اریک جی (1398) خدا و محدوده عقل: سی اس لوئیس، دوید هیوم، برتراند راسل. (ترجمه‌ی امیر سلطان­زاده، چاپ سوم). تهران: نشر علم.
 12. هوور، جان، (1393). راه حل مرتضی مطهری برای مسئله‌ی شر در کتاب عدل الهی. مطهری پژوهی، -(10)، 59-70.