دوره و شماره: دوره 23، شماره 86، فروردین 1402 
بررسی ماهیت و ویژگی های قواعد کلامی

صفحه 71-88

10.22099/jrt.2023.46488.2807

مهدی عبدی؛ قربانعلی کریم زاده؛ سعید علیزاده