دوره و شماره: دوره 23، شماره 88، آذر 1402، صفحه 3-139