دوره و شماره: دوره 17، شماره 63، شهریور 1396 
نظریه‌ی «حیّ متأله» در سنجه‌ی آموزه‌های قرآن و عترت

صفحه 75-98

10.22099/jrt.2017.4161

محمدعلی دولت؛ علی افضلی؛ سید مهدی سجادی؛ محمد پارچه باف دولتی