دوره و شماره: دوره 13، شماره 46، خرداد 1392 
نوآوری‌های ابن سینا در مسأله‌ی علیت

صفحه 119-142

10.22099/jrt.2013.2444

احمد بهشتی؛ محسن ایزدی؛ محمودرضا میرزاجانی