دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، بهمن 1392 
رهیافت اصلاح ساختار ژنتیک در حل مسأله‌ی شرور انسانی

صفحه 101-126

10.22099/jrt.2014.2474

رضا نیرومند؛ مرتضی حسینی شاهرودی؛ سعید نظری توکلی


زهد از نگاه نیچه

صفحه 147-170

10.22099/jrt.2014.2477

ابراهیم رضایی؛ علی کرباسی زاده اصفهانی