دوره و شماره: دوره 20، شماره 75، تیر 1399 
بستار فیزیکی و فاعلیت الهی

صفحه 109-130

10.22099/jrt.2020.5734

نیما نریمانی؛ عبدالرسول کشفی؛ امیر عباس علیزمانی