دوره و شماره: دوره 20، شماره 77، اسفند 1399 
بررسی تطبیقی رابطه‌ی علم و دین از دیدگاه آیت‌الله مصباح و ایان باربور

صفحه 51-78

10.22099/jrt.2021.38391.2372

محمد اسماعیلی؛ محمد صادق جمشیدی راد؛ محمدرضا ضمیری؛ سید حسن بطحایی گلپایگانی