اعتبارپذیریِ قوای شناختی؛ نقدِ پلنتینگا بر طبیعت‌گراییِ خداناباورانه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان

2 کارشناس‌ارشد منطق فهم دین دانشگاه اصفهان

چکیده

 
از نظر طبیعت‌گرایی و تکامل‌باوری، هدف و کارکرد نهایی قوای شناختی، سازگاری، بقا و تولید مثل است. لذا، قوای شناختی ما نه برای تولید باورهای صادق، بلکه برای رفتار سازگار به‌وجود آمده‌اند. آلوین پلنتینگا با این انگاره‌ی طبیعت‌گرایی مشکل دارد. از نظر او، اِشکال اصلی طبیعت‌گرایی آن است که درک درستی از نحوه‌ی ارتباط بین باور و رفتار را ندارد و اصولاً چنین ارتباطی را ردّ می‌کند. پلنتینگا با بررسی و نقد پنج دیدگاهِ طبیعت‌باور درباره‌ی ارتباط بین باور و رفتار، نتیجه می‌گیرد که اعتبارپذیریِ قوای شناختی بنابر تکامل‌باوری طبیعت‌گرایانه، پایین است و چون هر استدلالی علیه این قوا اقامه شود، نخست، نیاز به اطمینان‌بخشیِ قوای ادراکی دارد و دوم، اگر هم به عدم اعتمادپذیری این قوا برسیم، باوری خودشکن ایجاد کرده‌ایم، در هر دو صورت، طبیعت‌گرایی با انتقاد مواجه است. نقد پلنتینگا بر دیدگاه طبیعت‌گرایانه در اعتبار قوای شناختی از سوی برخی از فلسفه‌دانان با اِشکالاتی مواجه شد که عبارتند از: 1. بالا بودن احتمال ربط علّی باور با رفتار، 2. استدلال مبتنی بر ناباوریِ شخصی، 3. عدم تمایز میان معرفت تأملی و غیرتأملی، 4. یافتن شواهد مستقل برای اعتبارپذیری به‌منظور فرار از خودشکنی، 5. خارجی بودن جایگاه حالات ذهنی و 6. مشکل دور. ما معتقدیم غیر از اِشکال دور، پلنتینگا به‌درستی توانسته پاسخ مناسبی برای هریک پیدا کند. هدف این نوشتار، تحلیل، تکمیل، توسعه و نقد دیدگاه پلنتینگا در ردّ طبیعت‌گراییِ خداناباورانه از طریق قابلیت اطمینان‌بخشیِ‌ قوای شناختی است تا سازگارپذیریِ یافته‌های علم جدید با باورهای دینی را نشان دهیم.

 

کلیدواژه‌ها


 
1. شکویی‌پور، مطهره و کیوانفر، محمد، (1398)، «بررسی استدلال تکاملی علیه طبیعت‌باوری و نقد سوسا و پاسخ پلنتینگا»، اندیشه‌ی دینی شیراز، شماره‌ی 2، صص71ـ92.
 
2. نظرنژاد، نرگس، (1397)، «نقد طبیعت‌گروی از منظر آلوین پلنتینگا»، فلسفه و کلام اسلامی، شماره‌ی 2، صص297-۳۱۹.
 
3. Audi, Robert (ed.), (1999), The Cambridge Dictionary of Philosophy, Second Edition, Cambridge: Cambridge University Press.
 
4. Blackburn, Simon, (2008), The Oxford Dictionary of Philosophy, New York: Oxford University Press.
 
5. Churchland, P (1987), “Epistemology in the Age of Neuroscience”, Journal of Philosophy 84, pp 544 – 553.
 
6. Craig, W. and Moreland, J. (eds.) (2000), Naturalism: A Critical Analysis, London: Routledge.
 
7. Dawkins, Richard, (2006), The God Delusion, London: Bantam Press.
 
8. Dennett, Daniel and Plantinga, Alvin, (2010), Science and Religion: Are They Compatible? New York: Oxford University Press.
 
9. Dennett, Daniel, (1974), Brainstorms, Montgomery, Vt: Bradford Books.
 
10. Kim, J., (2003), “The American Origins of Philosophical Naturalism”, Journal of Philosophical Research, APA Centennial Volume, pp 83 - 98.
11. Novotný, Daniel, D., (2007), “How to Save Naturalism from planting?”, Organon F, No. 14, 1, Pp 32-48.
 
12. Plantinga, Alvin, (2011). Where the Conflict Really Lies, New York: Oxford University Press.
 
13. Plantinga, Alvin, (2009), “How Naturalism Implies Skepticism”, In: Readings in Philosophy of Religion (2009). Zagzebski, Linda (ed.), United Kingdom: Blackwell Publishing Ltd.
 
14. Plantinga, Alvin, (2008), “Can Robots Think? Reply to Tooley’s Second Statement”, In: Knowledge of God, Blackwell Publishing.
 
15. Plantinga, Alvin, (2002), “The Evolutionary Argument against Naturalism: An Initial Statement of the Argument”, Naturalism Defeated?, Beilby, James (ed.), United State of America: Cornell University Press, Pp 1-12.
 
16. Plantinga, Alvin, (2002), “Reply to Beilby’s Cohorts”, In: Naturalism Defeated, James Beilby (ed.), New York: Cornel University Press, Pp 206- 276.
 
17. Plantinga, Alvin, (1993), Warrant and Proper Function, United State of America: Oxford University Press.
 
18. Popper, Karl, (1972), Objective Knowledge: An Evolutionary Approach, Oxford: Clarendon Press.
 
19. Proudfoot, Michael, (2010), The Routledge Dictionary of Philosophy, Fourth Edition, Routledge; London and New York: Taylor & Francis.
 
20. Quine, Willard Van Orman, (1969), “Natural Kinds”, In: Ontological Relativity and Other Essays, New York: Columbia University Press.
 
21. Sosa, Ernest, (2002), “Plantinga’s Evolutionary Meditations”, In: Naturalism Defeated, James Beilby (ed.), New York: Cornel university press, Pp 91-102.
 
22. Sosa, Ernest, (2007), “Natural Theology and Naturalist Antheology: Plantinga’s Evolutionary Argument Against Naturalism”, In: Alvin Plantinga, Baker, Deane-Peter (ed.), Cambridge University Press, Pp 93-106.
 
23. Tooley, Michael, (2008), “Reply to Plantinga’s Opening Statement”, In: Knowledge of God, Blackwell Publishing.