دفاع از درون‌گرایی با تکیه بر معرفت‎شناسی صدرایی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه اصفهان

2 عضو هیدت علمی دانشگاه اصفهان گروه فلسفه

چکیده

نزاع درون‌گرایی ـ برون‌گرایی در معرفت‌شناسی معاصر، ابعاد مختلف روبه‌گسترشی دارد. در این مقاله تلاش می‌کنیم قابلیت‌های فلسفه‌ی صدرایی برای حضور در این گفتمان را نشان دهیم. هدف اصلی این است که با تکیه‌ی بر معرفت‌شناسی صدرایی، از نوعی درون‌گرایی دفاع کنیم که دسترسی معرفتی به مؤلفه‌های لازم برای توجیه باور را شرط محوری در نظر می‌گیرد. در این مقاله استدلال می‌شود که برای دفاع از هرگونه شناختی، نخست باید امکان معرفت بی‌واسطه و مستقیم به حالات ذهنی را پذیرفت و چنین معرفتی، از تعریف سه‌جزئی معرفت فراتر می‌رود و درون‌گرایی صرفاً با تکیه‌ی بر تقسیم معرفت به حضوری و حصولی دفاع‌پذیر می‌شود. درواقع بخشی از ابهامات موجود در جدال درون‌گرایان و برون‌گرایان، از بی‌‌توجهی به ویژگی‌های معرفت حضوری و تمایز آن از معرفت حصولی ناشی می‌شود. سپس باتوجه‌به ویژگی‌های معرفت حضوری و همچنین با تکیه‌ی بر تقسیم معرفت به بسیط و مرکب، به سه اشکال اصلی که بر درون‌گرایی وارد شده است، پاسخ خواهیم داد و برای مثال‌های نقضی که برای درون‌گرایی وجود دارد، راه‌حلی ارائه خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها


۱. طباطبایی، سیدمحمدحسین، (1386)، نهایه الحکمه، چاپ دوم، قم: مؤسسه‌ی آموزشی امام خمینی.
۲. بونژور، لورنس؛ فومرتون، ریچارد؛ پالوک، جان؛ پلانتینگا، آلوین، (1387)، بازگشت به مبناگرایی سنتی، ترجمه‌ی رضا صادقی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
۳. ملاصدرا (1981)، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه، چاپ سوم‌، بیروت‌: دار احیاء التراث العربی‌.
 ۴. فومرتون، ریچارد، (1386)، معرفت‌شناسی، ترجمه‌ی جلال پیکانی، تهران: انتشارات حکمت.
۵. کاپلستون، فردریک چارلز، (1388)، تاریخ فلسفه، جلد 5؛ فیلسوفان انگلیسی، ترجمه‌ی جلال‌الدین اعلم، چاپ هشتم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
۶. کانت، امانوئل (1367)، تمیهدات مقدمه‌ای بر مابعدالطبیعه، ترجمه‌ی غلامعلی حداد عادل، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
7. Alston, William P., (1976), “Self-Warrant: A Neglected Form of Privileged Access”, American Philosophical Quarterly 13, Pp. 257-272.
8. Alston, William P., (1986), “Internalism and Externalism in Epistemology”, Philosophical Topics, 14, Pp. 179-221.
9. Bergmann, Michael, )2006(, Justification without Awareness: A Defense of Epistemic Externalism, Oxford: Oxford University of Press.
10. BonJour, Laurence, (2009), Epistemology Classic Problems and Contemporary Responses, New York
11. BonJour, Laurence, (2002), “Internalism and Externalism”, In: The Oxford Handbook of Epistemology, Paul K. Moser (ed.), Oxford: Oxford University Press.
12. BonJour, Laurence, (2010), “Recent Work on the Internalism–Externalism Controversy”, A Companion to Epistemology, Singapore: Blackwell Publishing Ltd.
13. BonJour, Laurence, (1980), “Externalist Theories of Empirical Knowledge”, Midwest Studies in Philosophy, vol. 5: Studies in Epistemology, Pp. 285-296.
14. BonJour, Laurence, (2004), “C. I. Lewis on the Given and Its Interpretation”, Midwest Studies in Philosophy, XXVIII, Pp. 95-109.
15. Chisholm, Roderick, (1989), Theory of knowledge, Third Edition, Prentice-Hall Inc.
16. Conee, E. and Feldman, R. (2001), “Internalism Defended”, In: H. Kornblith (ed.), Epistemology: Internalism and Externalism, Malden, MA: Blackwell.
17. Fumerton, Richard, (1995), “Metaepistemology and Normative Epistemology” In: Metaepistemology and skepticism, Lanham, Md: Rowman & Littlefield Publishers Inc.
18. Goldman, Alvin I., (1999), “Internalism Exposed”, the Journal of Philosophy, Vol. 96, No. 6, Pp. 271-293.
19. Goldman, Alvin I., (1980), “The Internalist Conception of Epistemic Justification”, Midwest Studies in Philosophy, vol. 5: Studies in Epistemology, Pp. 27-51.
20. Kim, Kihyeon, (1993), “Internalism and Externalism in Epistemology”, American Philosophical Quarterly, Vol. 30, No. 4, Pp. 303-316.
21. Lemos, Noah, (2007), An Introduction to the Theory of Knowledge, Cambridge: Cambridge University Press.
22. Moser, Paul (1985), Empirical justification, D. Reidel Publishing Company, Kluwer Boston Inc.
23. Plantinga, A., (1993), Warrant and Proper Function, Oxford: Oxford University Press.
24. Pojman, Louis P., (2000), An Introduction to the Theory of Knowledge, Nashville: Thomson Learning.
25. Sellars, W., (1997), Empiricism and the Philosophy of Mind, Cambridge; Mass: Harvard University Press