دوره و شماره: دوره 18، شماره 69، دی 1397 
ازارض تا عرش گستره نظام تربیتی نفس انسان دردیدگاه ملاصدرا

صفحه 137-156

10.22099/jrt.2018.30127.1890

خسرو مرادی کهواده؛ رضا رسولی شربیانی؛ مرضیه اخلاقی؛ محمد علی عباسیان چالشتری