دوره و شماره: دوره 18، شماره 67، شهریور 1397 
هویت استعاری الهیات از دیدگاه ونسان برومر

صفحه 71-92

10.22099/jrt.2018.4908

مسعود رهبری؛ فروغ السادات رحیم پور؛ قاسم کاکایی


«انسانِ‌دینی» و «دینِ‌انسانی»

صفحه 93-112

10.22099/jrt.2018.4909

محمدحسین زارعی محمودآبادی؛ شهاب الدین وحیدی مهرجردی