دوره و شماره: دوره 18، شماره 68، آذر 1397 
نقد و بررسی اصالت ماهوی بودن سید سند

صفحه 109-124

10.22099/jrt.2018.5048

فاطمه عابدینی؛ علی ارشد ریاحی؛ محمود زراعت پیشه