دوره و شماره: دوره 14، شماره 52، آبان 1393 
بررسی رابطه‌ی خدا و آفرینش با معنای زندگی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی

صفحه 49-72

10.22099/jrt.2014.2606

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ مسلم نجفی؛ سیدمحمد مرتضوی؛ جهانگیر مسعودی