دوره و شماره: دوره 14، شماره 51، شهریور 1393 
رابطه‌ی منطق و زبان از نظر ویتگنشتاین

صفحه 19-32

10.22099/jrt.2014.2448

مرتضی صداقت آهنگری حسین‌زاده؛ مهدی ابراهیم پور


وظایف و کاربرد خیال در مشاهدات صوری از نظر ابن سینا

صفحه 111-130

10.22099/jrt.2014.2452

علیرضا اژدر؛ محمدصادق جمشیدی راد؛ سید علی علم الهدی؛ محمد ابراهیم نتاج