دوره و شماره: دوره 22، شماره 82، خرداد 1401 
قیامت عقلی از دیدگاه حکمت متعالیه

صفحه 125-147

10.22099/jrt.2021.41062.2503

سمیه واسعی؛ عباس جوارشکیان؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی