نویسنده = سعید فامیل دردشتی
هستی‌شناسی «ادراک» و نقش آن در حل چالشها و مسائل مرتبط با «تجربیات نزدیک به مرگ»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1403

10.22099/jrt.2024.49161.2983

سعید فامیل دردشتی؛ مهرداد حسن بیگی


تبیین و تحلیل نظریات معرفت‌شناختی حکیم محمد حسن الهی طباطبایی در «رسالۀ الإشتباهات» و تطبیق اجمالی آن بر مبانی حکمت متعالیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

10.22099/jrt.2024.49474.3000

سعید فامیل دردشتی؛ مهرداد حسن بیگی


تبیین کل ‌الکمال بودن حقیقت وجود و مظاهر آن با نگاهی به چالش‌ها و رهیافت‌ها

دوره 23، شماره 86، فروردین 1402، صفحه 89-108

10.22099/jrt.2022.44426.2726

سعید فامیل دردشتی؛ علیرضا کهنسال؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی