دوره و شماره: دوره 16، شماره 59 - شماره پیاپی 2، شهریور 1395