دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، زمستان 1387، صفحه 1-1140 
2. اینهمانی شخصی

صفحه 21-40

10.22099/jrt.2013.1263

سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ وحیده فخار نوغانی


7. پیش سمانتیک و سمانتیک ضمایر آنافوریک

صفحه 117-140

10.22099/jrt.2013.1268

علیرضا دست افشان؛ سید محمدعلی حجتی؛ محمد سعیدی مهر