دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، آبان 1387، صفحه 1-146