دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، آبان 1378، صفحه 1-148