دوره و شماره: دوره 6، شماره 19، مرداد 1385، صفحه 1-120 
بررسی الگوی دینداری از منظر قرآن و سنت

صفحه 41-70

10.22099/jrt.2013.1334

علی‌نقی فقیهی؛ محمد خدایاری فرد؛ باقر غباری بناب؛ محسن شکوهی یکتا