دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، آبان 1388، صفحه 1-140