نقد و بررسی ناواقع‌گرایی در باب خدا در اندیشه‌ی دان کیوپیت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه قم

2 دانشیار پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

در یک تقسیم‌بندی کلان، دو گونه فلسفه‌ی دین داریم: فلسفه‌ی دین واقع‌گرا و فلسفه‌ی دین ناواقع‌گرا. دان کیوپیت متأله انگلیسی، معتقد است دوران شکوفایی واقع‌گرایی افلاطونی سپری شده است و ایمان دینی باید مدرنیزه شود. او معتقد است هیچ واقعیت الاهیاتی عینی و ثابت و معقولی در بیرون وجود ندارد تا به مدد آن بتوانیم نظریه‌هایمان را بیازماییم. این مقاله که در پی نقد و بررسی آرای ناواقع‌گرایانه‌ی الاهیاتی دان کیوپیت است، پس از مروری بر پیشینه‌ی نگاه ناواقع‌گرایانه به دین، به تشریح دیدگاه ناواقع‌گرایانه‌ی دان کیوپیت پرداخته‌ایم. پس از آن، به نقد و بررسی آرای وی می‌پردازیم. در این بخش بر آنیم تا در ضمن نقد آرای ناواقع‌گرایانه دان کیوپیت، به نقد مبانی و پیامدهای منفی ناواقع‌گرایی دینی نیز اشاره کنیم. بخش پایانی را نیز به نتیجه‌گیری اختصاص داده‌ایم.

کلیدواژه‌ها


 1. 1. اکرمی، سیدامیر،(1384)، «جان هیک و ناواقع‌گرایی دینی»، فصلنامه‌ی مدرسه، شماره‌ی ۲، آذر.

  2. باربور، ایان، (۱۳۸۵)، علم و دین، بهاءالدین خرمشاهی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

  3. تالیا فرّو، چالرز، (۱۳۸۲)، فلسفه‌ی دین در قرن بیستم، انشاءالله رحمتی، تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی.

  4. تریگ، راجر، (1377)، «عقل و ایمان»، مرتضی قرایی، فصلنامه‌ی نقد و نظر، شماره‌ی ۳/۴، تابستان و پاییز.

  5. حسینی قلعه‌بهمن، سیداکبر، (۱۳۹۰)، واقع‌گرایی دینی در قرن بیستم، قم: مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

  6. دیویس، استیون، (1379)، «علیه ایمان ناواقع‌گرایانه»، ابراهیم سلطانی، فصلنامه‌ی کیان، شماره‌ی ۵۲، خرداد و تیر.

  7. عارفی، عباس، (1382)، «معرفت و گونه‌های رئالیسم»، فصلنامه‌ی ذهن، شماره‌ی ۱۴، تابستان.

  8. فنائی اشکوری، محمد، (۱۳۸۷)، بحران معرفت، نقد عقلانیت و معنویت تجددگرا، قم: مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

  9. کیوپیت، دان، (۱۳۷۸)، دریاى ایمان، ترجمه‌ی حسن کامشاد، تهران: طرح نو.

  10. کیوپیت، دان، (1379)، «ایمان ناواقع‌گرا»، ابراهیم سلطانی، فصلنامه‌ی کیان، شماره‌ی ۵۲.

  11. __________ ، (۱۳۸۷)، عرفان پس از مدرنیته، الله‌کرم کرمی‌پور، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.

  12. گریفین، دیوید ری، (۱۳۸۱)، خدا و دین در جهان پسامدرن، حمیدرضا آیت‌اللّهی، تهران:‌ آفتاب توسعه.

  1. Cupitt, Don, (1990), Creation out of Nothing, London: SCM: xx.

  14. _____________, (1981), Taking Leav of God, New York: Crossroad.

  15. _____________, (2007), The Radical Cristian Worldview, www.questia.com.