نظری به الهیات مجازی در فلسفه‌ی نیچه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده

ازنظر نیچه، روان‌ آزاد برای رسیدن به مرحله‌ی آفرینش ارزش‌های نوین باید از دو گام حمل ارزش‌های فرادهش و نقد این ارزش‌ها عبور کند. اما در راه نیل به مرحله‌ی سوم، این مانع وجود دارد که روان آزاد هنوز در چارچوب ارزش‌نهیِ سنتی، به آفرینش ارزش‌ها مبادرت کند. ازدیگرسو، فلسفه‌ی نیچه که نام دیونوسوس را با خود یدک می‌کشد، گویی خود جلوه‌ای است از دل‌بستگی به ارزش‌های سنتی، چراکه دیونوسوس، ایزدی از ایزدان یونان است. باوجوداین، نیچه از دیونوسوس برای راندن خالصانه‌ی روان آزاد از گامه‌ی دوم به گامه‌ی سوم استفاده می‌کند. درواقع فلسفه‌ی دیونوسوسی با اهتمام به اساطیر، ذهن پژوهنده‌ای را که هنوز کاملاً از بند فرادهش نرسته است، برای ورود به مرحله‌ی آفرینش ارزش‌ها آماده می‌کند. نیچه به تلویح و تصریح، الهیات اپیکوری و هگلی را از آن نوع میانجی‌هایی برشمرده است که چنین گذاری را امکان‌پذیر ساخته‌اند. اما فلسفه‌ی دیونوسوسی وی، به‌صورت یک الهیات مجازی، با طرد بسیاری از عناصر فرادهش از خود، نمونه‌ای کامل‌تر و خالص‌تر به دست می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


۱. تایلور، سی. سی.؛ ویستن، کریستوفر چارلز، (۱۳۹۵)، تاریخ فلسفه راتلج، ج۵، ترجمه‌ی علی معظمی جهرمی، تهران: چشمه.
۲. خراسانی، شرف‌الدین، (۱۳۷۰)، نخستین فیلسوفان یونان، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
۳. شوپنهاور، آرتور، (۱۳۸۸)، جهان همچون اراده و تصور، ترجمه‌ی رضا ولی‌یاری، تهران: مرکز.
۴. غرویان، محسن، (۱۳۸۲)، آموزش منطق، قم: دارالعلم.
۵. کاسیرر، ارنست، (۱۳۷۰)، فلسفه‌ی روشنگری، ترجمه‌ی یدالله موقن، تهران: نیلوفر.
۶. گاثری، دبلیو. کی. سی.، (۱۳۷۵الف)، تاریخ فلسفه‌ی یونان، ترجمه‌ی مهدی قوام صفری، تهران: فکر روز.
۷. _____________ ، (۱۳۷۵ب)، فلاسفه‌ی یونان، ترجمه‌ی حسن فتحی، تهران: فکر روز.
 ۸. گریمال، پیر، (۱۳۹۱)، فرهنگ اساطیر یونان و روم، ترجمه‌ی احمد بهمنش، تهران: امیرکبیر.
۹. ملکیان، مصطفی، (۱۳۸۰)، راهی به رهایی، تهران: نگاه معاصر.
۱۰. نیچه، فریدریش، (۱۳۹۶)، زایش تراژدی و چند نوشته‌ی دیگر، ترجمه‌ی رضا ولی‌یاری، تهران: مرکز.
۱۱.________ ، (۱۳۸۶)، فلسفه در عصر تراژیک یونانیان، ترجمه‌ی مجید شریف، تهران: جامی.
۱۲.________ ، (۱۳۸۷)، انسانی، زیاده انسانی، ترجمه‌ی ابوتراب سهراب و محقق نیشابوری، تهران: مرکز.
۱۳.________ ، (۱۳۹۲)، چنین گفت زرتشت، ترجمه‌ی داریوش آشوری، تهران: آگه.
14. Akbalik, Bilge, (2009), The Concept of Health and Sickness in Nietzsche’s Philosophy, A Thesis Submitted to the Graduate School of Social Science of Middle East Technical University.
15. Gatherie, W. K. C., (1993), Orpheus and Greek Religion, Princeton: Princeton University Press.
16. Hegel, G.W.F., (2005), Perface to the Phenomenology of Spirit, Translation and Running Commentary by Yirmiyahu Yovel, Princeton: Princeton University Press.
17. Lauer, Quentin, (1982), Hegel’s Concept of God, New York: State University of New York Press.
18. Lucretius, (1916), Of the Nature of Things, Translation by William Ellery Leonard, www://globalgreyebooks.com.
19. Nietzsche, Friedrich, (1915), Human All-Too-Human, Translated by Helen Zimmern, New York: The Macmillan Company.
20.__________, (1924a), Dawn of day, Translated by J.M Kennedy, London: George Allen & Unwin LTd.
21. Proclus, (1816), On the Theology of Plato, Translated by Thomas Taylor, London: printed for the author by A. J. Valpy, Tooke's Court, Chancery Lane.
22. Sachs, Carl Beck, (2005), The Collapse of Transcendence in Nietzsche’s Middle Period, A Dissertation Submitted in Partial Satisfaction of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy, San Diego: University of California.