کیفیت شناخت و وصال خدا از طریق شناخت نفس از دیدگاه دو عارف مسلمان و مسیحی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده