نوآوری های منطقی ابن سینا و تأثیر آن در منطق ارسطویی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

کلیدواژه‌ها