ماهیت نفس در کلام اسلامی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

چکیده

تجرد نفس، از مسایلی است که در  فلسفه اسلامی ‌بیشتر از کلام مورد توجه بوده است. برخلاف فیلسوفان اسلامی‌ که در این امر اتفاق نظر دارند، در میان متکلمان برخی چون غزالی و راغب، قائل به تجرد نفس‌اند و گروهی آن را انکار  می‌کنند. در این مقاله مسأله ماهیت نفس را در آثار مهم کلامی‌مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1. ابن حزم، الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، بتحقیق د. محمد نصر و عبدالرحمن عمیره، دارالجیل، 1985.
  2. الاشعری، ابوالحسن علی بن اسماعیل، مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین، بتحقیق محمد محیی الدین عبدالحمید، الطبعة الثانیة، قاهره: مکتبة النهضة المصریة،1389 ق.
  3. بدوی، عبدالرحمن، تاریخ اندیشه های کلامی‌در اسلام، ج اول، ترجمه حسین صابری، مشهد : انتشارات آستان قدس رضوی، 1374.
  4. تفتازانی، سعدالدین، شرح المقاصد، تحقیق و تعلیق مع مقدمة فی علم الکلام : عبدالرحمان عمیره, الجزء الثالث، قم: منشورات الشریف الرضی،1370.
  5. توحیدی، ابو حیان، المقابسات، حققه و قدم له : محمد توفیق حسین، تهران : مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوم، 1366.
  6. جارلله، زهدی حسن، المعتزلة، قاهره : المکتبة الازهریة للتراث، 2002.
  7. جرجانی، السید الشریف علی بن محمد، شرح المواقف، ج7-8، قم : منشورات الشریف الرضی ، 1370.
  8. جوینی، ابوالمعالی عبدالملک ابن عبدالله، الارشاد، موسسه الکتب الثقافیه، بیروت، 1985.
  9. حسن زاده آملی، حسن ، اتحاد عاقل به معقول، تهران انتشارات حکمت، 1366.
  10. عیون مسائل نفس و شرح آن، ج اول، ترجمه ابراهیم احمدیان و سید مصطفی بابایی، قم : انتشارات قیام، قم، 1380.
  11. حلی، جمال الدین ابو منصور حسن بن مطهر، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، صححه و قدم له و علق علیه : حسن حسن زاده الاملی، قم : موسسة النشر الاسلامی،1407 ق.
  12. رازی، فخرالدین محمد بن عمر، البراهین علم کلام، مقدمه و تصحیح سید محمد باقر سبزواری، تهران : انتشارات دانشگاه تهران، 1341.
  13. تفسیر الفخر الرازی المشتهر بالتفسیر الکبیر و مفاتیح الغیب، قدم له خلیل محی الدین المیس، بیروت : دارالفکر، 1415 ه / 1995 م.
  14. المباحث المشرقیة فی علم الالهیات والطبیعیات، المجلد الثانی، تحقیق و تعلیق : محمدالمعتصم بالله البغدادی، بیروت : دارالکتاب العربی، 1410  ق.
  15. الشهرستانی، محمد بن عبدالکریم، نهایة الاقدام فی علم الکلام، حرره و صححه : الفرد جیوم، اعادت طبعه بالا و فست، بغداد : مکتبة المثنی، بی تا.
  16. کتاب الملل و النحل، تخریج : محمد بن فتح الله بدران، قم : منشورات الشریف الرضی، بی تا.
  17. الشیرازی، صدر الدین محمد، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، ج 8، بیروت : دار احیاء التراث العربی ،1410 ق.
  18. طوسی، خواجه نصیر الدین ، اخلاق ناصری، به تصحیح و تنقیح مجتبی مینوی، علیرضا حیدری، تهران : انتشارات خوارزمی، چاپ پنجم، 1373.
  19. طوسی، خواجه نصیر الدین و رازی، امام فخرالدین، شرحی الاشارات، منشورات مکتبه آیه الله العظمی‌المرعشی النجفی، 1403 ق.
  20. عبدالجبار، المغنی، قاهره : الموسسه العامه المصریه للتالیف و الانباء و النشر، 1961-1965.
  21. لاهیجی، عبدالرزاق فیاض، گوهر مراد، تهران : انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، 1372.
  22. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج1، بیروت : موسسة الوفا، 1403 ق.
  23. مفید، " المسائل السرویه "، در همو، الثقلان : الکتاب و العتره، داراالکتب التجاریه، بی تا.
  24. المنطقی السجستانی، ابو سلیمان، صوان الحکمة و ثلاث رسائل، حققه و قدم له عبدالرحمن بدوی، تهران : انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، 1974.