مفهوم صدق از دیدگاه ویتگنشتاین

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

پرسش از صدق، به عنوان پرسش اصلی، راهنمایی برای ورود به اندیشههای ویتگنشتاین است.او می‌کوشد تا نشان دهد که زبان شناسی، معرفت شناسی، و هستی شناسی با یکدیگر سازگارند. اگرچه از دیدگاه او نمیتوان به ﭘرسشی وجود شناختی پاسخیمعرفت شناختی داد. و یا به عکس، گزاره‌ای وجود شناختی نمی‌تواند پاسخی برای یک پرسش معرفت شناختی باشد، اما، نباید نتایج حاصل از حوزه‌های گوناگون با یکدیگر متناقض باشند.
ویتگنشتاین اولیه به نظریه"مطابقت" در صدق معتقد است و ملاک آن را تجربه می‌داند. از دیدگاه او چون قضایای منطقی مطابقی ندارند، کاربرد نظریة یاد شده دربار‌ة آن‌ها قابل تصور نیست. او بر این باور است که منطقی بودن این قضایا به معنای سازوار بودن آن‌ها با یکدیگر است که وصفی ضروری برای آنان به شمار می‌رود.
ویتگنشناین دوم توجه خود را از امور واقعی به کاربرد معطوف می‌کند. در این جا نظریه مطابقت فرو میﭘاشد.صدق در چارچوب سیستمهای مفهومی خاص اشکال زندگی کاربرد و معنا دارد.

کلیدواژه‌ها


 
1. ک. ت. فن، (1381)، مفهوم فلسفه نزد ویتگنشتاین، ترجمه کامران قره گزلی، تهران: نشرمرکز.
2. ویتگنشتاین، لودویگ، (1379)، رسالة فلسفی منطقی، ترجمة دکتر میر شمس الدین ادیب سلطانی، ویرایش دوم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
3. -----------------، (1380)، پژوهشهای فلسفی، ترجمة فریدون فاطمی‌، تهران: نشر مرکز چاپ دوم.
4. هارت ناک، یوستوس، (1351)، ویتگنشتاین، ترجمه منوچهر بزرگمهر، تهران: انتشارات خوارزمی، چاپ اول.
5. Ambrose, Alice, (1972), Ludwig Wittgenstein Philosophy and Language, Edited by Alice Ambrose Morris Lazerowitz, Thoemmes press.
6. Hacker, P.M.S, (1996), Wittgenstein’s Place in Twentieth Century Analytic Philosophy, Blackwell publisher, first published.
7. Mounce, H.O, (1989), Wittgenstein’s Tractatus An Introduction, The University of Chicago press.
8. Naess, Arne, Four Modern Philosophy Carnap,Wittgenstein, Heidegger,Sartre, Translated by Alastair, University of Chicago.
9. Peterson, Donald, (1990), Wittgenstein's Early Philosophy, Three sides of the Mirror, University of Toronto press, Toronto Buffalo.
10. Wittgenstein, Ludwig, Culture and Value, Revised edition edited by George. Henvik. Von Wright, Translated by Peter Winch.
11. Wittgenstein, Ludwig, (1967), Logical and Philosophical Tractates, London, Press MCGinnes, Routledge & Kegan Poul.
12. Wittgenstein, Ludwig, Notebooks, 1914-1916, 2nd Edition, edited by G.H.Von Wright and G.E.M Ans Combe. With an English translation by G.E.M Anscombe, The University of Chicago press.
13. Wittgenstein, Ludwig, On Certainty, edited by G.E.M Ans Combe and G.H.Von Wright, translated by Denis Paul and G.E.M Ans Combe black well.
14. Wittgenstein, Ludwig, (1977), Philosophical Investigations, The German Text with a revised English translation, Translated by G.E.M Anscombe, black well.