فلسفه ی آفرینش جهان و انسان از دیدگاه قرآن

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

کلیدواژه‌ها