تعالی و حلول در فلسفه ی اسپینوزا با تکیه بر عرفان اسلامی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

کلیدواژه‌ها